Wikipedia - nauki prawne

prawnik rybnik
Nauki prawne ? zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem. Jako synonimy nauk prawnych używa się również terminów prawoznawstwo czy jurysprudencja, są to jednak terminy wieloznaczne.
Prawoznawstwo oznaczać może również teorię prawa, natomiast jurysprudencja uznawana jest za jedną z ogólnych nauk prawnych, specyficzną szczególnie dla krajów common law. Prawoznawstwo nie jest nauką spójną i jednolitą, co jest konsekwencją różnorodnych perspektyw w badaniu prawa, a także różnych celów stawianych przed badaczami (praktycznych lub teoretycznych).
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauki_prawne

Wikipedia i podział regulacji prawnych

prawnik rybnik
Podział ze względu na metodę regulacji Jednym z podziałów prawa jest podział na gałęzie przez uwzględnienie metody regulacji. Prawo wewnętrzne Prawo konstytucyjne Prawo cywilne reguluje relacje między podmiotami prawa w relacji poziomej, czyli żaden z podmiotów pozostających w stosunku prawnym nie jest władny narzucić swojej woli drugiej stronie (cywilnoprawna metoda regulacji). Prawo pracy reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, a także organizacjami pracowników (związki zawodowe) metodą w zasadzie cywilnoprawną, jednak z dużym zakresem norm semiimperatywnych służących wyznaczeniu minimalnego poziomu ochrony pracownika.

Zobacz też: Kodeks pracy. Prawo karne jest zbiorem norm mających na celu eliminację zachowań aspołecznych najcięższej wagi poprzez zastosowanie sankcji kary.

(karnoprawna metoda regulacji). Prawo administracyjne reguluje relacje między podmiotami w stosunku pionowym, tj.
wówczas gdy jeden z podmiotów może władczo kształtować sytuację prawną drugiego podmiotu. (administracyjnoprawna metoda regulacji). Prawo rodzinne i opiekuńcze Prawo finansowe Prawo międzynarodoweŹródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo

Wikipedia o prawie cywilnym

Prawo cywilne (łac.
ius civile) ? gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego. Normy prawa cywilnego wyróżniają się spośród innych norm prawnych tym, że regulują stosunki między autonomicznymi podmiotami. Oznacza to, że nie występuje charakterystyczny dla prawa publicznego stosunek podporządkowania jednego podmiotu innemu podmiotowi.

Ze stosunków cywilnoprawnych wynika zasada autonomiczności podmiotów, która oznacza, że samodzielnie kształtują one relacje między sobą1.

Normy prawa cywilnego wyznaczają tylko ogólne granice autonomii podmiotów, uwzględniając interes powszechny.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_cywilne.

Widok do druku:

prawnik rybnik